Verksamhetsplan 2017

”Ett företagsklimat i Toppklass” skrevs in som målbild för vår förening vid förra
årsmötet. Ett gott klimat med hög ranking i Svenska Näringslivs utvärdering har
alltid varit basen i vårt arbete – skillnaden från tidigare år är att vi nu har samma
ordalydelse som i kommunstyrelsens verksamhetsmål 2016-2018 vilket gör det
enklare att sätta ett gemensamt fokus på de viktiga frågorna.

En bra infrastruktur i och till vår kommun tillsammans med tillgång till bra
boende, en bra skola och möjlighet till handel är en nödvändig bas för vårt
företagande.

Styrelsen
Med en styrelse som består av kommunledningen och företagsrepresentanter för
olika branscher och områden i kommunen, får vi kunskap om – och förståelse för varandras uppgifter. Genom strategiska diskussioner, externt arbete och konkreta aktiviteter når vi våra mål.

Positiva och kompetenshöjande Mötesplatser
är en viktig mening i verksamhetsplanen 2017. Lunchmöten, studiebesök, och inspirationsföredrag
med externa föreläsare är del av planerade aktiviteter. Möten sker på olika ställen i kommunen med regelbundna träffar med syftet att öka kunskapen om företag och företagande i vår kommun.

Information
Genom mötesplatser, nyhetsbrev och möten med politiker och tjänstemän ska vi informera om
händelser som påverkar näringslivet. Hemsida för såväl Näringslivsföreningen som Shopping-Götene och en Facebook sida når vi ut med den information vi vill

Handelsgruppen
arbetar kontinuerligt med att lyfta handeln inom kommunen. En 20% tjänst för en handelsutvecklare delfinansieras av kommunen och NLF. Centrumhandlarna arbetar med ett årshjul med evenemang
och ett lojalitetskort. Vi arbetar också för att handeln kan utvecklas i kransorterna och med säsongsöppna butiker. Gemensamma utbildningstillfällen sker fortlöpande. Ett Leaderprojekt ”Handla för Götene”
har beviljats som kommer pågå under 2017 och 2018. I projektet ska 2 nya evenemang genomföras, ett gemensamt marknadsföringskoncept tas fram, och teknisk lösning för att öka möjligheten att låta handeln stanna i kommunen.

Skola – SSA-råd (samverkan skola-arbetsliv) kommer under året att fortsätta att hitta samverkansformer mellan skola, företag och enskilda personer som på olika sätt kan ge eleverna
en bild av arbetslivet. Utöver detta fortsätter vårt framgångsrika arbete med Yrkeslivsmässan och frukostar för åk 8 och 9. PRAOn är ett viktigt verktyg för att inspirera ungdomar till sin framtid och vi är stolta att kunna genomföra PRAO både för årskurs 8 och 9. Vi samarrangerar även industribesök för åk 7 och match-making. Vårt samarbete ska nå alla elever i Götene, från förskoleklass till årskurs 9. Vi försöker också nå gymnasieutbildningarna i våra grannkommuner.

Serviceavgifter
Med flera medlemsnivåer på serviceavgift ger vi möjlighet för de företag som vill, att stötta föreningens arbete, framför allt handelsutvecklingen. Dessa företag syns mer, både digitalt och i tryck.
Vi kommer fortsatt att arbeta för att öka antalet medlemmar.

Företagsutveckling, Nyföretagande
Plattformen för industriföretagare för att hitta tillfällen för samverkan fortsätter. Vi ska också
vara en del i det arbete som görs i kommun och destinationsbolag för att ocka hit turistentreprenörer. Vidare arbetar vi för att få in fler arbetstillfällen, framför allt med mer högskoleutbildad arbetskraft på våra företag. Genom vårt medlemskap i Nyföretagarcentrum stöttar vi nyföretagande. I samverkan med kommunens integrationsstrateg ska vi informera om möjligheter för företag att sysselsätta nyanlända.

Ranking
Vi har valt att använda Svenskt Näringslivs ranking som utgångspunkt för vårt arbete.
2016 nådde vi inte målet att alltid ligga på den totala topp 50 listan (63) och på topp 20 på frågan ”om det sammanfattande omdömet” (34).

Vi ser nu fram emot ett år med samverkan som grund för att leva upp till målbilden
”Ett företagsklimat i toppklass”. Tillsammans kan vi med massor av energi hos politiker, tjänstemän och företagare nå dit.

Eva Maria Friberg
ordförande

2017-03-21